Polecane narzędzia

Polecane narzędzia

Posiadanie wprowadzonego zapobiegawczego systemu zarządzaniem bezpieczeństwem i ochrony środowiska nakłada na daną firmę obowiązek utrzymania ciągłego procesu wykrywania zagrożeń, ich analizy oraz wdrażania odpowiednich zabezpieczeń.

Stosując w praktyce poniższe narzędzia, podnosi się świadomość pracowników i jednocześnie jakość infrastruktury w miejscu pracy. Celem jest oczywiście minimalizowanie ryzyka wypadków. W ostatnich latach został wypracowany znaczny zakres narzędzi, które mają powyższe zadanie ułatwić.

Poniżej podaję listę narzędzi w języku angielskim z próbą ich merytorycznego tłumaczenia na język polski.

 • Anomalies Hunting – wykrywanie zagrożeń potencjalnych,
 • Near Misse – zdarzenie potencjalnie niebezpieczne,
 • Root Cause Analysis – analiza przyczyn podstawowych,
 • Management of Change (MOC) – zarządzanie zmiana,
 • Work Permit – pozwolenie na pracę,
 • Macierz Szacowania Ryzyka,
 • Behaviour Based Safety – bezpieczeństwo zachowania pracowników (audyt behawioralny),
 • Last Minute Risk Analisis – analiza ryzyka w ostatniej minucie,
 • Wewnętrzne plany poprawy bezpieczeństwa.

Powyższa lista zawiera najważniejsze elementy pozwalające doskonalić system bezpieczeństwa. Istnieją też inne elementy, które można wdrożyć w późniejszym okresie, kiedy firma posiada już wyższy poziom kultury bezpieczeństwa.

Kultura bezpieczeństwa w międzynarodowych koncernach jest bardzo wysoka. Najważniejszą zasadą obowiązującą w wytwórniach jest: ‘bezpieczeństwo przede wszystkim’. Aby ta zasada nie była tylko pustym frazesem, wszyscy pracownicy muszą czynnie uczestniczyć w pielęgnowaniu reguł bezpieczeństwa. Dobrą praktyką jest ciągle szkolenie się kierownictwa firmy w dziedzinie BHP. Następnie kierownictwo wdraża wyuczone zasady i szkoli swoich podwładnych pracowników.

 • Jako Dyrektor Operacyjny odpowiadałem za całkowitą działalność w kilku zakładach produkcyjnych. Byłem również rozliczany za prowadzenie polityki bezpieczeństwa firmy w podległych mi wytwórniach gazów.
 • W praktyce, w wielu wytwórniach gazów kilkuletnie okresy bez wypadków były uznawane za całkowicie  normalną sytuację. W najlepszym zakładzie produkcyjnym, nigdy nie odnotowano wypadku przy pracy – czyli przez ponad 20 lat.